Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

1. Đ/c Nguyễn Đình Toán - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

2. Đ/c Đặng Thị Tuyết - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

3. Đ/c Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Thực hiện: 

Nguyễn hải Hưng - Văn phòng

Nguồn: 

VP UBND phường

Xem thêm tin tức