Thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội "Về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thủ đô"