Học Tập NQ Đảng

Sáng 20/8/2014, Đảng ủy phường Biên Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành...